INTERNACIONALNI UNIVERZITET U GORAŽDU

Featured Box Image

KONKURS

Na osnovu člana 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona, Goražde” broj: 2/10 i 12/14) i čl.70. Statuta, Senat Internacionalnog univerziteta u Goraždu, r a s p i s u j e: K O N K U R S za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2018/2019.