Na osnovu člana 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona, Goražde” broj: 2/10 i 12/14) i čl.70. Statuta, Senat Internacionalnog univerziteta u Goraždu, r a s p i s u j e: K O N K U R S za upis redovnih i vanrednih studenata u akademskoj 2018/2019. godini Raspisuje se konkurs za upis studenata na prvi (I), drugi (II) i treći (III) ciklus studija u akademskoj 2018/2019 godini. Upis studenata se vrši na slijedeće Organizacione jedinice/ studijske odsjeke: • Fakultet Zdravstvenih nauka - Studijski odsjeci: Opća medicina, Stomatologija, Sestrinstvo, Farmacija i Fizioterapija – Ukupno: 100 studenata, • Fakultet Društvenih nauka - Studijski odsjeci: Opšte pravo, Poslovna ekonomija, Menadžment, Bankarstvo - Ukupno 100 studenata, • Fakultet Tehničkih nauka - Studijski odsjeci: Arhitektura, Građevina, Geodezija i Elektrotehnika - Ukupno 100 studenata, • Fakultet Edukacijskih nauka - Studijski odsjek: Psihologija - Ukupno 50 studenata, Dokumentacija potrebna za upis na prvu godinu prvog (I) ciklusa studija: • molba za upis sa tačno navedenim studijskim odsjekom za koji se konkuriše, • diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi, • svjedočanstva od I do IV razreda srednje škole, • rodni list, • uvjerenje o državljanstvu, • dvije fotografije formata 4x6 cm, • nostrifikacija diplome ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine prema zakonom utvrđenim uslovima, • dokaz o uplati školarine i ostala dokumentacija za upis: upisni list, semestralni list i dr.(regulisat će se prilikom upisa). Svi navedeni dokumenti predaju se u orginalu. Za sve studente sa prostora bivše Jugoslavije važi ista cijena školarine. Studentima je omogućeno plaćanje školarine na rate. Konkurs za upis ostaje otvoren do 15.09.2018.godine.Pravo upisa imaju domaći i strani studenti. Informacija o potrebnim dokumentima za upis na II (drugi) i III (treći) ciklus studija, kao i druge informacije o upisu mogu se dobiti lično u Studentskoj službi Univerziteta ili na broj telefona: 063-891-284 svaki radni dan od 09:00-17:00 h.